Vážení zákazníci, z důvodu nadměrného počtu objednávek, se předem omlouváme za výrazně delší dodací lhůty. Pokud na zboží pospícháte, zvažte možnost osobního odběru.

DesCaleer ekologický odstraňovač vodního kamene 10kg

Kód: 2087
3 025 Kč / ks 2 500 Kč bez DPH
Skladem (100 ks)
 • Suchý 100% koncentrát s vydatností 100-200 Litrů
 • Ekologický odstraňovač vodního kamene
 • Určeno pro mechanické a katalytické filtry pitné vody
 • Vysoce účinný čistič kotelního a topného systému
 • Použitelné pro chladírenské systémy
 • Vhodné pro radiátory a podlahové topení
 • Účinný odstraňovač vodního kamene
 • Zvyšuje průtok potrubím a kotlem
 • Výrazně snižuje provozní náklady
 • Bezpečná manipulace a skladování
 • Výrobek je 100% ekologicky šetrný
 • Po aplikaci není nutný neutralizační roztok (lze odpustit do kanalizace)

Detailní informace

1.000+ produktů
1.000+ produktů
V nabídce si vyberete z více než 1.000+ produktů a 5.000+ variant.
Nejlevnější přeprava
Nejlevnější přeprava
Zajišťujeme přepravu po celé ČR a Evropě
Ověřený obchod
Ověřený obchod
Jak nás hodnotí naši zákazníci? Hodnocení máme 5* z 5ti.

Detailní popis produktu

DesCaleer má velmi široké použití v procesech čistění usazenin vodního kamene v úpravnách vody, mechanických filtrech nebo topném a kotelním systému. Nachází rovněž široké použití k čistění tepelných výměníků typu JAD, deskových výměníků a všech teplárenských instalací, ústředního vytápění, systémů chlazení, vstřikovacích lisů, chemických reaktorů a všech druhů zařízení, kde protékající voda zanechává usazený kámen. Nachází použít v domácnostech k čistění konvic, kávovarů, průtokových ohřívačů, bojlerů, automatických praček a sanitárních zařízení, např. umyvadel, záchodů a dalšího vybavení přicházejících do kontaktu s tvrdou vodou.

DesCaleer je ekologický a bezpečný vůči lidskému zdraví, šetrný vůči přírodě. Odpad lze bezpečně a jednoduše likvidovat pouze případným upravením hodnoty pH.

Popis produktu: DesCaleer je dodáván v práškové podobě, což znamená standardní podmínky bez omezení pro dopravu materiálu, manipulaci a zvýšenými požadavky na skladování. Zajišťuje jednoduchou manipulaci při aplikaci. DesCaleer se ředí vodou až v okamžiku aplikace. DesCaleer není látka nebezpečná a není nutné speciální zaškolování osob pro manipulaci s chemickými látkami a  splňuje platné enviromentální požadavky dle předpisů EU.

V porovnání se srovnatelnými prostředky je DesCaleer cenově bezkonkurenčně nejvýhodnější. Oproti aplikacím s běžnou kyselinou chlorovodíkovou ve výsledku šetříme externí náklady za nakládání s nebezpečnou látkou při dopravě, manipulaci, následnou likvidaci a v neposlední řadě šetříme investice za poškozené a zničené díly a zařízení po čištění tímto zatím standartním postupem.

Návod k přípravě roztoku. Pro přípravu 10 % pracovního roztoku je třeba 1 kg přípravku rozpustit v 9 litrech vody.

Podle charakteru vodního kamene rozpustí 1,5 - 1,8 kg DESCALEERu 1 kg kalu. Na základě testů bylo také vypočteno, že lineární rychlost rozpouštění typického karbonátového kamene (převážně uhličitanu vápenatého a hořečnatého) je 2,5 mm/h

Teplota vs. doba čištění
Graf ukazuje test rychlosti rozpouštění vodního kamene v závislosti na teplotě. 

Při teplotě 55 °C se po 23 minutách rozpustilo 50 % hmoty vzorku, po dalších 12 minutách 60 % hmoty vzorku. 

Při 20 °C se po 56 minutách rozpustilo 50 % hmotnosti vzorku, po dalších 49 minutách 60 % hmotnosti vzorku.
Doba rozpouštění 50% hmotnosti kalu je tedy při pokojové teplotě více než dvojnásobná a pokud porovnáme dobu rozpouštění 60% hmotnosti kalu, je doba třikrát delší.

Koncentrace a doba čištění
Jak vyplývá z testů rychlosti rozpouštění vodního kamene v závislosti na koncentraci přípravku se nijak výrazně neliší. Pokud je množství vodního kamene ve vztahu k objemu vody malé (např. nádrž), lze použít i 5 % koncentraci.

Důležitým faktorem určujícím množství použitého přípravku, který určuje i koncentraci čisticího roztoku, je obsah vodního kamene. V případě, že roztok cirkuluje, reakční rychlost je rychlejší!

Rozpustnost kamene
Podle povahy kamene stechiometrické výpočty ukazují, že cca 1,5-1,7 kg DESCALEERu rozpustí 1 kg vodního kamene. Vzhledem k logaritmické povaze se však rychlost reakce s časem snižuje. Aby reakce rozpouštění kalu probíhala rychle a byla dokončena za pouhé 3 hodiny, mělo by být na každý kg vodního kamene použito 0,5 kg přebytku přípravku. Rychlost rozpouštění vodního kamene je 0.25 cm/h. Tzn. při tloušťce vodního kamene 1cm (hustota kamene cca 2000g/cm3) je objem cca 20kg/m2. Tzn. 20(vodní kámen) x 2.3(DESCALEER) = 46 kg(DESCALEER) - doba čištění – 1 cm: 0.25 cm/h = 4 hodiny. Před zahájením čištění je třeba pokaždé provést zkoušku.

Bezpečnost
Přípravek DESCALEER je dráždivý. Nezpůsobuje však popáleniny. Na dýchací cesty působí mnohem mírněji než jiné běžně používané kyseliny a přípravky na jejich bázi. pH 10 % čisticího roztoku je nižší než 1 pH. Při kontaktu s pokožkou nezpůsobuje popáleniny. Nepoškozuje materiály pracovních oděvů jako jsou látky a přírodní kůže. Podmínky při ochraně zdraví a bezpečnosti při procesu čištění musí být pracovníci vybaveni ochrannými pomůckami jako jsou pracovní oblečení, gumové rukavice, ochranné brýle atd. V případě kontaktu by měla být k dispozici čistá voda na opláchnutí oděvu. V případě kontaktu s pokožkou omyjte mýdlem a vodou a opláchněte. Přestože čisticí roztok DESCALEER zabraňuje uvolňování vodíku nevytváří výbušnou atmosféru, ale doporučuje se při čištění větrat.

Bezpečnost životního prostředí
Podle zákona o chemických látkách a přípravcích o způsobu klasifikace chemických látek a přípravků, je hlavní složkou DESCALEER - kyselina amidosulfonová, která byla klasifikována jako Xi - dráždivá a přiřazeny druhy rizika R 36/38 - dráždivé pro oči a kůži a R 52/53 - Škodlivý pro vodní organismy; může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Již použitý roztok přípravku DESCALEER není nebezpečným odpadem a to z důvodu, že doporučená koncentrace je 10%. V důsledku reakce klesne množství kyselin na 0-1 %. O tom, zda je odpad bezpečný nebo nebezpečný, rozhoduje původce odpadu dle analýz.

Není vhodné pro pozinkované rozvody a části.

Standardní věta o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Obal a nepoužitý přípravek uložit do označených nádob pro sběr nebezpečného odpadu.

Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Skladování: Neskladujte na přímém slunci, světle, dešti a vlhku. Neskladujte v blízkosti ohně nebo zdroje vysokých teplot. Skladujte v uzavřených obalech v suchých a dobře větraných skladech. Neskladujte v blízkosti kyselin, peroxidů a všech hořlavých látek, organických nebo snadno oxidovatelných materiálů. Dodržujte mimo dosah dětí a nepoučených osob. Není určeno k jídlu.

Společnost SURFACE SOLUTIONS s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za nesprávné použití. Vhodnost použití je nutné si ověřit u výrobce změkčovacího zařízení.

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte k recyklaci

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie pro úpravu vody
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 10 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Používáme ověření věku Adulto