Vážení zákazníci, z důvodu nadměrného počtu objednávek, se předem omlouváme za výrazně delší dodací lhůty. Pokud na zboží pospícháte, zvažte možnost osobního odběru.

Značení GHS pro obaly

Značení chemických látek pomocí etiket GHS (Globální harmonizovaný systém)

GHS Globální harmonizovaný systém v Evropské Unii zavedl evropský parlament a 1272/2008/EK, což stanoví třídění, označování, balení a přepravu chemických látek a směsí. Symboly GHS v roce 2015 nahradily klasické oranžové symboly (HSID), s tímto současně zrušily piktogramy v oranžovém čtverečku, dále věty R- a S-.

Povinné prvky etikety GHS

 • Název produktu
 • Identifikace produktu (produkty obvykle identifikuje číslo CAS nebo číslo IUPAC): IUPAC je řetězec organických sloučenin, což se skládá z jednoho znaku, číslice az pomlček, což se může skládat z více desítek znaků. Čísla CAS pomlčky rozdělují na tři části, délka první části je 1-7 číslice, druhá část se skládá ze 2 číslic a třetí je jen jedna číslice.
 • Označující slovo: jedno z označujících slov je POZOR, což se upozorní na méně vážné nebezpečí, zatímco slovo NEBEZPEČÍ upozorní na potenciálně smrtelné nebezpečí.
 • Věta bezpečnostních upozornění (P-věta): na jedné etikiety může být alespoň jeden, nebo maximálně 6 P-věta. Všechny se vztahují na piktogramy etiket a upravuje skladovací, ovládací a prvopomocné instrukce. P-věta nahrazují S-věta EU.
 • Přepravní informace: na etikety GHS je nutné uvést jméno, adresu a telefonní číslo přepravce.
 • Piktogramy: existuje devět černá, červená a bílá etiketa GHS s formou kosočtverce. Každý identifikuje rychlé a vizuální bezpečnostní zacházení. Na jedné GHS etikety nemůže být uveden prázdný kosočtverec.
 • Doplňující informace: tento údaj může být na základě rozhodnutí přepravce buď čárový kód, webová stránka, logo společnosti atp. Tyto informace mohou být potlačeny na GHS etikety barevně, aby poskytl více informací, respektive podpořil požadavky obchodní značky. 

Požadavky rozměrů GHS etikety a piktogramů

Předpisy spravují více minimálních rozměrů etiket a piktogramů, což závisí na kapacitě skladovacích nádob. V Evropské unii piktogramy musí být alespoň na 1/15 části etiket!
 • Nádoby do 3 litrů: min. rozměr GHS etikety 74x52 mm, piktogram min. 10x10 mm 
 • Nádoby 3-50 litrů: min. rozměr GHS etikety 105x74 mm, piktogram min. 23x23 mm
 • Nádoby 5-500 litrů: min. rozměr GHS etikety 148x105 mm, piktorgram min. 32x32 mm
 • Nádoby nad 500 litrů: min. rozměr etikety210x148 mm, piktogram min. 46x46 mm

Typy etiket GHS

 • Etiketa GHS 01 (bomba): Výbušniny. Oheň, vysoká teplota, nebo se může explodovat kvůli tření.
 • Etiketa GHS 02 (plamen): Hořlavé materiály. Může se zapálit v důsledku plamene, jiskry nebo tepla. Jednotlivé materiály v důsledku vody mohou vytvořit hořlavé plyny.
 • Etiketa GHS 03 (plamen nad kruhem): Oxidační materiály. Umí hořet i bez vzduchu. Mohou zapálit hořlavých materiálů. Zvýší oheň. 
 • Etiketa GHS 04 (plynové nádrže): Stlačené plyny. Vypuštěný plyn může způsobit omrzliny. Nádrž může vybuchnout, pokud je vystaveno horku.
 • Etiketa GHS 05 (žíravé): Žíravé látky. Mohou způsobit vážné poškození na kůži a očí (slepotu). Příčiňuje korozi kovů. 
 • Etiketa GHS 06 (lebka): Toxické látky. Mají následky ohrožující život i ve velmi malém množství, za krátkou dobu.
 • Etiketa GHS 07 (vykřičník): Mohou způsobit iritaci nebo mírnou toxikózu.
 • Etiketa GHS 08 (zdravotní nebezpečí): Způsobí vážné zdravotní poškození za velmi krátkou dobu, nebo po dlouhodobém použití.
 • Etiketa GHS 09 (prostředí): toxické na vodní organismy, mohou způsobit dlouhodobé poškození. 

H-věta na etiketách GHS - upozornění:

 • H200 Nestabilní výbušniny
 • H201 Výbušnina: nebezpečí hromadného výbuchu
 • H202 Výbušnina: závažné nebezpečí rozletení úlomků
 • H203 Výbušnina: nebezpečí požáru, výbuchu nebo rozletení úlomků
 • H204 Nebezpečí požáru nebo rozletení úlomků
 • H205 Nebezpečí rozsáhlého výbuchu při požáru
 • H220 Vysoce hořlavý plyn
 • H221 Hořlavý plyn
 • H222 Vysoce hořlavý aerosol
 • H223 Hořlavý aerosol
 • H224 Vysoce hořlavá kapalina a páry
 • H225 Zvýšeně hořlavá kapalina a páry
 • H226 Hořlavá kapalina a páry
 • H228 Hořlavá tuhá látka
 • H240 Zahřívání může způsobit výbuch
 • H241 Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch
 • H242 Zahřívání může způsobit požár
 • H250 Při kontaktu se vzduchem se spontánně vznítí
 • H251 Samovolně se zahřívá; může se vznítit
 • H252 velkých množstvích se samovolně zahřívá; může se vznítit
 • H260 Při kontaktu s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou spontánně zapálit
 • H261 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny
 • H270 Může způsobit nebo zvýšit intenzitu požáru; oxidační činidlo
 • H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silné oxidační činidlo
 • H272 Může přispět k rozvoji požáru; oxidační činidlo
 • H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřátí může vybuchnout
 • H281 Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit kryogenní popáleniny nebo poranění
 • H300 Při požití může způsobit smrt.
 • H301 Toxický při požití
 • H302 Zdraví škodlivý při požití
 • H304 Může být smrtelný při požití a vniknutí do dýchacích cest
 • H310 Smrtelný při styku s kůží
 • H311 Toxický při styku s kůží
 • H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží
 • H314 Způsobuje vážné poleptání kůže a poškození očí.
 • H315 Dráží kůži
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí
 • H319 Způsobuje vážnou iritaci kůže
 • H330 Smrtelný při vdechování
 • H331 Toxický při vdechování
 • H332 Zdraví škodlivý při vdechování
 • H334 Při vdechnutí může vyvolat alergii nebo příznaky astmatu nebo dýchací potíže
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
 • H336 Může způsobit ospalost a závratě
 • H340 Může způsobit dědičné genetické poškození 
 • H341 Podezření, že způsobuje genetické poškození
 • H350 Může způsobit rakovinu
 • H351 Podezření, že způsobuje rakovinu
 • H360 Může způsobit poškození plodnosti nebo nenarozeného dítěte
 • H361 Podezření, že způsobuje poškození plodnosti nebo nenarozeného dítěte
 • H362 Může způsobit poškození u kojených dětí
 • H370 Způsobuje poškození orgánů
 • H371 Může poškodit orgány
 • H372 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
 • H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
 • H400 Vysoce toxický pro vodní organismy   
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 
 • H411 ​​Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • H413 Může mít dlouhodobé škodlivé účinky na vodní organismy

P-věta na etiketách GHS - opatření:

 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 Před použitím si přečtěte etiketu.
 • P201 Před použitím se seznamte se zvláštními pokyny.
 • P202 Nepoužívejte, dokud si nepřečtete a nepochopíte všechna bezpečnostní opatření.
 • P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte.
 • P211 Nestříkejte na otevřený oheň ani jiný zdroj zapálení.
 • P220 Uchovávejte/skladujte mimo oděvy/…/ hořlavé materiály.
 • P221 Přijměte opatření k zabránění smíchání s hořlavými materiály…
 • P222 Zabraňte kontaktu se vzduchem.
 • P223 Zamezte styku s vodou.
 • P230 Uchovávejte zvlhčené
 • P231 Manipulujte v prostředí s inertním plynem.
 • P232 Chraňte před vlhkostí.
 • P233 Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou.
 • P234 Uchovávejte pouze v původní nádobě.
 • P235 Uchovávejte v chladu.
 • P240 Uzemněte/upevněte nádobu a plnicí zařízení.
 • P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/ …/ zařízení do výbušného prostředí.
 • P242 Používejte pouze nejiskřící přístroje.
 • P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
 • P244 Udržujte ventily a příslušenství čisté, bez olejů a maziv.
 • P250 Nevystavujte broušení/nárazu/…/tření.
 • P251 Nepropichujte nebo nespalujte ji, a to ani po spotřebování obsahu.
 • P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P261 Zamezte vdechování prachu/kouře/plynu/ mlhy/par/aerosolů.
 • P262 Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.
 • P263 Zabraňte kontaktu během těhotenství a kojení.
 • P264 Po manipulaci pečlivě omyjte…
 • P270 Při používání výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P271 Používejte pouze na volném prostranství nebo v dobře větraném prostoru.
 • P272 Je zakázáno vynést kontaminovaný pracovní oděv z pracoviště.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/ochranu obličeje.
 • P281 Používejte předepsané osobní ochranné prostředky.
 • P282 Používejte termostabilní rukavice/ochranný štít/ ochranné brýle.
 • P283 Noste ohnivzdorný oděv/oděv se sníženou hořlavostí.
 • P284 Používejte ochranu dýchacích cest.
 • P285 V případě nedostatečného větrání používejte ochranu dýchacích cest.
 • P301 PŘI POŽITÍ:
 • P302 PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ:
 • P303 PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo vlasy):
 • P304 PŘI VDECHNUTÍ:
 • P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
 • P306 PŘI KONTAKTU S ODĚVEM:
 • P308 Po expozici nebo podezření z ní:
 • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…
 • P311 Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…
 • P312 Při zdravotních problémech volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ …
 • P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P314 Pokud pociťujete zdravotní problémy, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P315 Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P320 Odborné ošetření je naléhavé (viz … na etiketě).
 • P321 Odborné ošetření (viz … na etiketě).
 • P330 Vypláchněte ústa.
 • P331 Nevyvolávejte zvracení.
 • P332 Projeví-li se podráždění pokožky:
 • P333 Projeví-li se podráždění pokožky nebo se vytvoří vyrážka:
 • P334 Ponořte do studené vody/obvažte mokrými obvazy.
 • P335 Z pokožky oprašte sypké částečky.
 • P336 Zmrzlé části ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete.
 • P337 Přetrvává-li podráždění očí:
 • P338 Pokud používáte kontaktní čočky a pokud je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.
 • P340 Přesuňte osobu na čerstvý vzduch a umožněte jí pohodlně dýchat.
 • P342 Při ztíženém dýchání:
 • P351 Opatrně několik minut oplachujte vodou.
 • P352 Umyjte velkým množstvím vody/…
 • P353 Pokožku opláchněte vodou/sprchou.
 • P360 Kontaminovaný oděv a kůži ihned opláchněte velkým množstvím vody a poté oděv odstraňte.
 • P361 Všechny kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
 • P362 Kontaminovaný oděv svlékněte.
 • P362 Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyperte.
 • P364 A před dalším použitím vyperte.
 • P370 V případě požáru:
 • P371 V případě velkého požáru a velkého množství:
 • P372 V případě požáru hrozí riziko výbuchu.
 • P373 Požár NEHASTE, pokud se oheň přiblížil k výbušninám.
 • P374 Požár haste z přiměřené vzdálenosti při dodržování běžných bezpečnostních opatření.
 • P375 Z důvodu nebezpečí výbuchu požár haste z dálky.
 • P376 Zastavte únik, je-li to bezpečné.
 • P377 Požár unikajícího plynu: Nehaste, pokud únik nelze bezpečně zastavit.
 • P378 K hašení použijte…
 • P380 Prostory evakuujte.
 • P381 Pokud je to bezpečné, odstraňte všechny zdroje zapálení.
 • P390 Absorbujte uniklý produkt, aby se zabránilo materiálním škodám.
 • P391 Nasbírejte uniklý produkt.
 • P401 Uchovávejte …
 • P402 Uchovávejte na suchém místě.
 • P403 Uchovávejte na dobře větraném místě.
 • P404 Uchovávejte v uzavřené nádobě.
 • P405 Uchovávejte uzamčené.
 • P406 Uchovávejte v nádobě odolné proti korozi/… nádobě s odolnou vnitřní vrstvou.
 • P407 Mezi regály/paletami ponechte vzduchovou mezeru.
 • P410 Chraňte před slunečním zářením.
 • P411 Uchovávejte při teplotách do … °C/… °F
 • P412 Nevystavujte teplotám nad 50 °C/ 122 °F.
 • P413 Velké množství s hmotností nad … kg/… lbs uchovávejte při teplotě do … °C/ … °F.
 • P420 Uchovávejte odděleně od jiných materiálů.
 • P422 Obsah uchovávejte v ….
 • P501 Odstraňte obsah/obal …
 • P502 Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci
Používáme ověření věku Adulto