Vážení zákazníci, z důvodu nadměrného počtu objednávek, se předem omlouváme za výrazně delší dodací lhůty. Pokud na zboží pospícháte, zvažte možnost osobního odběru, děkujeme. V pátek 26.7.2024 máme zavřeno.

Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích

Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích.

 

Vyhláška č. 135/2000 Sb. je vydána na základě zákona č. 258/2000 Sb., je účinná od 1.4.2004, ruší vyhlášku č. 464/2000 Sb. a obsahuje řadu důležitých požadavků na zdravotně technické instalace (ZTI) v prostorách koupališť, bazénů a saun. Ve vyhlášce jsou rovněž zmíněna i důležitá pravidla pro vytápění, větrání a osvětlení. Vyhláška uvádí i požadavky na dispoziční a materiálová řešení těchto prostor.

Požadavky na ZTI vycházejí zejména z řešených hygienických limitů ukazatelů jakosti vody v umělých koupalištích a v saunách a hygienických požadavků na jejich vybavení, čištění, úklid a dezinfekci, z hygienických požadavků na úpravu, obměňování a recirkulaci vody v bazénech umělých koupališť a saun a z hygienických limitů ukazatelů jakosti vody v umělých koupalištích a v saunách a hygienických požadavků na jejich vybavení, čištění, úklid a dezinfekci, hygienických požadavků na úpravu, obměňování a recirkulaci vody v bazénech umělých koupališť a saun.

Stavby zřízené a schválené k užívání přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které nesplňují stanovené hygienické požadavky, musí být uvedeny do souladu s požadavky vyhlášky nejpozději do 31. prosince 2004.

Při stanovení požadavků na ZTI se využívají následující definované pojmy:

Rozdělení bazénů:
Bazény umělých koupališť jsou umělé nádrže, které jsou využívány veřejností jako koupaliště a dělí se na: bazény s teplotou vody do 28 °C ("plavecké bazény"), bazény s teplotou vody vyšší než 28 °C ("koupelové bazény"), bazény pro kojence a batolata (určeny pro děti do 3 let věku včetně), bazény sauny (nádrž se studenou vodou určená k ochlazování návštěvníků sauny) a brouzdaliště (max.hloubka vody 40 cm, určeno pro malé děti). Za bazény umělých koupališť ve smyslu této vyhlášky se nepovažují bazény a vany, určené pro použití vždy jen jednou osobou, které se před každým použitím čistí, dezinfikují a opětovně napouští plnící vodou.
Důležité je ustanovení, že za koupaliště se nepovažují léčebné a rehabilitační bazény vybudované ve zdravotnických zařízeních, pokud nejsou využívány veřejností jako koupaliště.

Zásobování vodou:
Plnící voda je voda, která je přiváděna do bazénu z vodního zdroje, například z veřejného vodovodu. Za plnící vodu lze považovat i upravenou vodu z vodního zdroje, která je z technologických či užitných důvodů doplněna minerálními látkami. Ředící a doplňková voda je stejná voda jako voda plnící, je však užívána k obměně a doplňování vody v bazénu nebo systému bazénů.
Recirkulovaná voda je bazénová voda, která po opuštění bazénu prochází recirkulační úpravnou a po případném smíšení s ředící vodou se vrací zpět do bazénu. Ředící voda musí být do systému přivedena tak, aby bezprostředně prošla recirkulační úpravnou. Upravená voda je voda před vstupem do bazénu, která byla upravena včetně dezinfekce a ohřevu.

I. Požadavky na ZTI pro koupaliště ve volné přírodě.

 • § 6 odst. 1: Prostor koupaliště musí svou polohou zaručovat podmínky pro odvodnění a odkanalizování.
 • § 6 odst. 2: Koupaliště musí být vybaveno snadno dostupnými záchody v minimální vzdálenosti 20 m od prostorů pro slunění a koupání. Záchody musí být oddělené pro muže a ženy, bez společné předsíně a tam, kde je přívod vody, musí být vybaveny umyvadlem s tekoucí vodou. Počet záchodů se řídí předpokládanou návštěvností (maximální aktuální návštěvnost); vždy pro 50 žen a 100 mužů musí být k dispozici alespoň jeden záchod a dále vždy pro 50 mužů jedno pisoárové stání.3) Tam, kde nelze zajistit tekoucí vodu, je možno instalovat tzv. "chemický záchod".
 • § 6 odst. 3: Odpadní vody ze záchodů a umýváren musí být připojeny buď na provozuschopnou a dostatečně kapacitní kanalizaci nebo svedeny do žumpy.4)
 • § 6 odst. 5: Je-li koupaliště vybaveno očistnými sprchami, mohou tyto být zřízeny jako volné nebo v kójích. Do sprch musí být zavedena voda, jejíž jakost nepřekračuje hodnoty ukazatelů uvedené v příloze č. 1 vyhlášky. Odpadní vody musí být odvedeny k likvidaci podle zvláštního právního předpisu 6) mimo prostory určené ke koupání.

 

II. Požadavky na ZTI u umělých koupališť a saun

 • § 8 odst. 1: zdroj vody musí svou vydatností a kvalitou trvale zaručovat, že zvolenou technologií bude za obvyklých podmínek provozu voda upravitelná na stanovenou jakost. Při volbě vodního zdroje se dává přednost zásobování vodou z veřejného vodovodu. Pokud je pro zásobování nutné použít vodu povrchovou nebo podzemní, musí odpovídat požadavkům v příloze č. 3.
 • § 8 odst. 2: do vody ze zdroje lze z technologických nebo užitných důvodů přidávat minerální látky. Jakost takto upravené vody musí splňovat požadavky stanovené v příloze č. 4 vyhlášky.
 • § 9 odst. 2: Nekrytá umělá koupaliště s celoročním i sezonním provozem a krytá umělá koupaliště musí být vybavena recirkulačním systémem, jehož součástí je i recirkulační úpravna vody, nebo u nekrytých koupališť alespoň systémem soustavné dezinfekce za současného splnění požadavku § 16 odst. 6. Způsob přítoku a odtoku vody každého bazénu musí zajišťovat, aby v každém bazénu docházelo k důkladnému směšování vody přiváděné do bazénu z úpravny vody s vodou v bazénu. (Dostatečný počet vhodně rozmístěných vtokových a odtokových prvků odpovídajících hydraulických parametrů, zamezení vzniku zkratových proudů při proudění vody a míst s pomalou výměnou vody, výměna a směšování vody musí probíhat na krátké dráze, dostatečně intenzivně a v celém objemu bazénu.) V bazénech musí být zajištěna možnost odtoku vody na úpravnu vody jak z úrovně hladiny, tak ze dna. Veškeré odtokové prvky v bazénech musí být řešeny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení uživatelů bazénu.
 • § 9 odst. 3: V soustavě bazénů nesmí být voda přepouštěna přímo z bazénu do bazénu (neplatí pro vodní atrakce) Přívod upravené vody z úpravny musí být pro každý bazén samostatný a opatřený samostatným průtokoměrem. Pro přívod ředící vody musí být navržen a instalován samostatný registrační vodoměr nebo průtokoměr s registrací proteklého množství (výjimkou je denní ruční odečet se záznamem).
 • § 9 odst. 4: Bazén i akumulační jímka musí být v nejhlubším místě opatřeny vypouštěcím zařízením, aby bylo možno vypustit vodu z bazénu (jímky) do kanalizace nebo vodoteče podle připojovacích podmínek kanalizace nebo recipientu, a to po dohodě s jejími správci. Musí být zajištěna možnost nárazové dezinfekce veškerého zařízení i bazénové vody.
 • § 10 odst. 2: U nekrytých bazénů musí být brodítka se stálou intenzitou průtoku odpovídající výměně vody v brodítku nejméně jednou za hodinu. Vodu do brodítka lze odebírat z recirkulačního systému po dávkování dezinfekčního prostředku nebo použít vody odtékající z bazénu přepadem. Brodítka musí být opatřena sprchami, do kterých je vedena upravená voda z recirkulace po dávkování dezinfekčního prostředku nebo voda z vodovodu.
 • § 11 odst. 1: Materiály, které přicházejí do styku s bazénovou vodou (například potrubí, filtry), nesmějí ovlivnit kvalitu vody po stránce fyzikálně-chemické ani podporovat růst mikroorganismů a fytoplanktonu. Nesmějí mít negativní vliv na účinnost dezinfekce bazénové vody.
 • § 12 odst. 1: V úrovni hladiny bazénu musí být zřízen přelivný žlab, který musí být upraven a dimenzován tak, aby se voda nevracela zpět do bazénu.
 • § 12 odst. 3: Umělé koupaliště, které je používáno jako plavecký stadion, musí mít místa určená pro diváky oddělená od prostorů vyhrazených pro uživatele bazénu; přístup k těmto místům musí být zajištěn zvláštním vchodem a oddělenou chodbou. Podle projektovaného počtu diváků musí být k dispozici šatny a potřebný počet záchodů s umyvadly.3) Podlaha tribuny pro diváky musí být vyspádována do kanalizace.

 

III. Hygienické požadavky na brouzdaliště

 • § 15 odst. 2: Způsob přívodu a odtoku vody musí zajišťovat intenzivní směšování vody v brouzdališti a voda do brouzdaliště nesmí být přiváděna z jiného bazénu. Výměna nebo doba recirkulace celého objemu vody se provádí nejméně jednou za hodinu.

 

IV. Recirkulace, úprava a dezinfekce vody

 • § 16 odst. 1: Technologie a kapacita recirkulační úpravny vody a její provoz musí zajišťovat splnění ukazatelů jakosti bazénové vody stanovené přílohou č. 4 vyhlášky.
 • § 16 odst. 2: Recirkulační systém musí být navržen a proveden tak, aby veškerá voda ze systému mohla být vypuštěna do kanalizace či jiného recipientu. Zařízení recirkulační úpravny vody musí umožnit snadné čištění všech svých součástí, zejména těch, které slouží k separaci znečištění z bazénové vody. Mřížky odvodňovacích zařízení by měly být lehce odnímatelné s možností oboustranného čištění a dezinfekce. Všechny podlahové plochy v prostorách úpravny musí být vyspádovány a napojeny na kanalizaci, s výjimkou prostorů, kde jsou skladovány chemikálie a kde je s nimi manipulováno, a musí být učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do kanalizace.
 • § 16 odst. 9: K dezinfekci bazénové vody a omezení výskytu řas a sinic lze použít pouze dezinfekční nebo algicidní prostředky registrované podle zvláštního právního předpisu,7) popřípadě v kombinaci s fyzikálními způsoby dezinfekce. Při použití těchto prostředků musí být dodržen návod stanovený výrobcem. Použití jiných než chlorových dezinfekčních přípravků je možné pouze za podmínky, že jejich koncentrace v bazénové vodě bude minimálně stejně účinná jako požadované koncentrace volného chloru stanovené v příloze č. 4 vyhlášky.
 • § 19 odst. 1: Užívá-li se upravené a hygienicky zabezpečené vody z recirkulačního systému též pro provoz sprch, kontroluje se denně obsah volného chloru i v přítoku vody do sprch. Tyto požadavky se vztahují i na použití jiných dezinfekčních prostředků než chloru. Rozvod vody z úpravny bazénové vody nesmí být však propojen s rozvodem pitné vody. V blízkosti sprch musí být viditelné označení "Nepitná voda".
 • § 20: V areálu umělého koupaliště je nutno zajistit rozvod pitné vody.

 

V. Šatny umělých koupališť a saun

 • § 21 odst. 4: Počet sprch se řídí předpokládanou kapacitou koupaliště.

 

VI. Sprchy a záchody umělých koupališť a saun

 • § 22 odst. 1: U krytých umělých koupališť a saun se počítá s jednou sprchou pro nejvíce 15 návštěvníků, u umělých koupališť nekrytých se počítá s jednou sprchou pro nejvíce 100 návštěvníků; v sauně s jednou sprchou na 4 místa v prohřívárně. Sprchy umělých koupališť pro muže a ženy musí být oddělené.3)
 • § 22 odst. 3: Záchody musí být odděleny pro muže a ženy a stavebně upraveny tak, aby vyhovovaly zvláštnímu právnímu předpisu.3) Počet záchodů se řídí předpokládanou kapacitou koupaliště; vždy pro 50 žen a 100 mužů musí být k dispozici alespoň jeden záchod a dále vždy pro 50 mužů jedno pisoárové stání.3) Záchody se umisťují tak, aby návštěvník procházel prostorem sprch.

 

VII. Prohřívárna sauny

 • § 26 odst. 4: Podlaha musí být vyspádována k podlahové vpusti. Podlahová vpusť se umístí mimo prostor prohřívárny, u saunových dveří se nezhotovuje prah nebo se pod ním ponechává volný prostor, aby bylo umožněno odtékání vody z prohřívárny při jejím úklidu.

 

VIII. Další požadavky na prostorové a konstrukční řešení sauny

 • § 29 odst. 1: Pro ukládání čisticích a dezinfekčních prostředků se zřizuje úklidová místnost, větratelná, vybavená výlevkou s teplou a studenou vodou.

 

IX. Čištění a úklid sauny

 • § 31 odst. 2: Voda z ochlazovacího bazénku bez recirkulace se denně po skončení provozu vypustí.

 

Výše použité odkazy:
3) Například vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecně technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.
4) Vyhláška č. 137/1998 Sb.
6) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.

 
Používáme ověření věku Adulto