Vážení zákazníci, z důvodu nadměrného počtu objednávek, se předem omlouváme za delší dodací lhůty. Pokud na zboží pospícháte, zvažte možnost osobního odběru.

Kyselina amidosulfonová H3NSO3, amidosírová, sulfamová

Kód: 2118
2 700 Kč / ks 2 231,40 Kč bez DPH
Skladem (29 ks)
  • Vysoce čistá látka
  • Anorganický typ kyseliny
  • Bezbarvá, ve vodě rozpustná látka
  • Vhodný jako čistič tepelných výměníků
  • Nahrazuje kyselinu chlórovodíkovou
  • Pro odstranění rzi a vodního kamene 
  • Při reakci s chlórovými přípravky neuvolňuje chlor

Detailní informace

1.000+ produktů
1.000+ produktů
V nabídce si vyberete z více než 1.000+ produktů a 5.000+ variant.
Nejlevnější přeprava
Nejlevnější přeprava
Zajišťujeme přepravu po celé ČR a Evropě
Ověřený obchod
Ověřený obchod
Jak nás hodnotí naši zákazníci? Hodnocení máme 5* z 5ti.

Detailní popis produktu

KYSELINA AMIDOSULFONOVÁ (amidosírová, sulfamová) se používá jako kyselá čistící látka, a to jak v čisté formě, tak jako složka různých směsí hlavně pro čištění kovů a keramiky. Často se používá na odstranění rzi a vodního kamene namísto těkavější a žíravé kyseliny solné (chlorovodíkové), je běžnou složkou domácích přípravků na odstranění vodního kamene. Tato látka je pro použití v domácnostech vhodnější než kyselina chlorovodíková díky své bezpečnosti. Pokud se náhodou smísí s přípravky obsahujícími chlornany, jako např. Savo, neuvolňuje chlor jako v případě ostatních kyselin.

UPOZORNĚNÍ:
Standardní věty nebezpečnosti:

H315-Dráždí kůži. H319-Způsobuje vážné podráždění očí. H412-Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102-Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280-Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. 
P303+P361+P353-PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338-PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P362+P364-Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P501-Odstraňte obal předáním
oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

LIKVIDACE, SKLADOVÁNÍ:
Nebezpečný odpad likvidovat dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a dle pokynu k odstraňování uvedeného v bezpečnostním listu.
Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených při teplotě +10°C - +25°C. Neskladujte na přímém slunci.

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie pro úpravu vody
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 25 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Používáme ověření věku Adulto