Vážení zákazníci, náš E-SHOP je plně v provozu. Expediční sklad funguje pouze jako výdejní místo objednávek, platba na místě není možná.

Kyselina amidosulfonová H3NSO3, amidosírová, sulfamová

Kód: 2118
Novinka Tip
Značka: Filtrilo
2 700 Kč / ks 2 231,40 Kč bez DPH
Skladem (20 ks)

Kyselina amidosulfonová H3NSO3, (amidosírová, sulfamová)

  • Vysoce čistá látka
  • Anorganický typ kyseliny
  • Bezbarvá, ve vodě rozpustná látka
  • Vhodný jako čistič tepelných výměníků
  • Nahrazuje kyselinu chlórovodíkovou
  • Pro odstranění rzi a vodního kamene 
  • Při reakci s chlórovými přípravky neuvolňuje chlor

Detailní informace

Detailní popis produktu

KYSELINA AMIDOSULFONOVÁ (amidosírová, sulfamová) se používá jako kyselá čistící látka, a to jak v čisté formě, tak jako složka různých směsí hlavně pro čištění kovů a keramiky. Často se používá na odstranění rzi a vodního kamene namísto těkavější a žíravé kyseliny solné (chlorovodíkové), je běžnou složkou domácích přípravků na odstranění vodního kamene. Tato látka je pro použití v domácnostech vhodnější než kyselina chlorovodíková díky své bezpečnosti. Pokud se náhodou smísí s přípravky obsahujícími chlornany, jako např. Savo, neuvolňuje chlor jako v případě ostatních kyselin.

UPOZORNĚNÍ:
Standardní věty nebezpečnosti:

H315-Dráždí kůži. H319-Způsobuje vážné podráždění očí. H412-Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102-Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280-Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. 
P303+P361+P353-PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338-PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P362+P364-Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P501-Odstraňte obal předáním
oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

LIKVIDACE, SKLADOVÁNÍ:
Nebezpečný odpad likvidovat dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a dle pokynu k odstraňování uvedeného v bezpečnostním listu.
Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených při teplotě +10°C - +25°C. Neskladujte na přímém slunci.

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 25 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.