Vážení zákazníci, náš E-SHOP je plně v provozu. Expediční sklad funguje pouze jako výdejní místo objednávek, platba na místě není možná.

Cu plus, modrá skalice proti řase 10Kg

Kód: 2466
Novinka Tip
Značka: Fi Filtrilo
1 270,50 Kč / ks 1 050 Kč bez DPH
Skladem (89 ks)

Cu plus, modrá skalice - síran měďnatý pentahydrát proti řase 10Kg

 • Účinná likvidace řas
 • Funguje jako biocid proti řasám
 • Tlumí růst nežádoucích organizmů
 • Účinná a levná impregnace dřeva
 • Galvanizační prostředek 
 • Ověřeno časem
 • Indexové číslo: 029-023-00-4, CAS: 7758-99-8

Detailní informace

Detailní popis produktu

Modrá skalice je chemicky síran měďnatý pentahydrát, který obsahuje 25 % mědi. Např. 4 g skalice obsahují 1 g mědi. Vhodná proti plísním na rostlinách, k impregnaci dřeva proti houbám, zamezení růstu řas.

Použití pro úpravu vody.

Modrá skalice má specifické použití v nouzových případech, kde nefunguje jiná chemie. Je vždy nutné dodržování národní vyhlášky pro maximální mezní hodnoty. Není registrována jako biocid. 

Použití při impregnaci dřeva

 • Impregnace dřeva (ochrana dřeva proti hnilobě plísní): 50 g na 1 litr vody. Je třeba ověřit snášenlivost dalších nátěrů!
 • Příprava 1 % bordóské jíchy (prostředek k hubení škůdců rostlin - houby, plísně): 20 g na 1 litr vody. Použitelné v roztoku hašeného vápna poměr 30g na 1 litr vody.

Použití v zemědělství:

Modrá skalice je určená pro doplňkovou výživu zemědělských plodin s vyššími nároky na uvedený prvek (pšenice, ječmen, oves, jetel a další). Měď příznivě působí na stabilitu chlorofylu a prodlužuje období aktivní fotosyntézy. Při nedostatku mědi se výrazně snižuje využití dusíku z hnojiv. Síran měďnatý je vhodný pro listovou (foliární) aplikaci, kterou se však nedoporučuje provádět na přímém slunci. Síran měďnatý se také používá k  potlačení mechu, lišejníků a chorob na rostlinách.

Dávkování v zemědělství:

 • Hnojení (zálivkou i postřikem) 0,5 g na 1 l vody na 1 m².
 • Předseťové máčení semen (s nízkým obsahem Cu) roztok 0,2 - 0,5 g hnojiva na 1 litr vody.
 • Potlačení lišejníků, mechu a houbových chorob (zálivkou i  postřikem) 10 - 20 g / 1 litr vody 

Skladování: Neskladujte na přímém slunci a dešti. Skladujte v uzavřených obalech v suchých a dobře větraných skladech. Dodržujte mimo dosah dětí a nepoučených osob.

Není určeno k jídlu.

Bezpečnostní upozornění:

 • Při vdechnutí: Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Převlékněte postiženého v případě, že byl produktem zasažen oděv. Zajistěte postiženého proti prochladnutí. Vyhledejte lékařské ošetření.
 • Při styku s kůží: Svlékněte kontaminovaný oděv. Postižené místa na kůži okamžitě opláchněte velkým množstvím vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Vyhledejte lékařské ošetření. Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařské ošetření.
 • Při požití. Okamžitě vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou. Podejte postiženému vypít: 1 až 2 dcl mléka nebo bílek, syrový. Poté se pokuste o zvracení nebo výplach žaludku. Okamžitě přivolejte lékaře. Můžou nastat následující symptomy: hemolýza, selhání ledvin.

Signální slovo: Nebezpečí

H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 10 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.