Vážení zákazníci, od pondělí 3.10.2022 do úterý 11.10.2022 bude náš výdejní sklad mimo provoz z důvodu dovolené. Tou dobou nebude možná expedice přepravcům. Děkujeme za pochopení a předem se omlouváme za delší dodací lhůty. Veškeré dotazy směřujte na tel. +420605560444.

DesCaleer ekologický profesionální odstraňovač vodního kamene 10kg

Kód: 2087
3 025 Kč / ks 2 500 Kč bez DPH
Objednáno (100 ks)

DesCaleer ekologický profesionální odstraňovač vodního kamene 10Kg

  • Suchý 100% koncentrát s vydatností 100-200 Litrů
  • Ekologický odstraňovač vodního kamene
  • Určeno pro mechanické a katalytické filtry pitné vody
  • Vysoce účinný čistič kotelního a topného systému
  • Použitelné pro chladírenské systémy
  • Vhodné pro radiátory a podlahové topení
  • Účinný odstraňovač vodního kamene
  • Zvyšuje průtok potrubím a kotlem
  • Výrazně snižuje provozní náklady
  • Bezpečná manipulace a skladování
  • Výrobek je 100% ekologicky šetrný
  • Po aplikaci není nutný neutralizační roztok (lze odpustit do kanalizace)

Detailní informace

Detailní popis produktu

DesCaleer má velmi široké použití v procesech čistění usazenin vodního kamene v úpravnách vody, mechanických filtrech nebo topném a kotelním systému. Nachází rovněž široké použití k čistění tepelných výměníků typu JAD, deskových výměníků a všech teplárenských instalací, ústředního vytápění, systémů chlazení, vstřikovacích lisů, chemických reaktorů a všech druhů zařízení, kde protékající voda zanechává usazený kámen. Nachází použít v domácnostech k čistění konvic, kávovarů, průtokových ohřívačů, bojlerů, automatických praček a sanitárních zařízení, např. umyvadel, záchodů a dalšího vybavení přicházejících do kontaktu s tvrdou vodou.

DesCaleer je ekologický a bezpečný vůči lidskému zdraví, šetrný vůči přírodě. Odpad lze bezpečně a jednoduše likvidovat pouze případným upravením hodnoty pH.

Popis produktu: DesCaleer je dodáván v práškové podobě, což znamená standardní podmínky bez omezení pro dopravu materiálu, manipulaci a zvýšenými požadavky na skladování. Zajišťuje jednoduchou manipulaci při aplikaci. DesCaleer se ředí vodou až v okamžiku aplikace. DesCaleer není látka nebezpečná a není nutné speciální zaškolování osob pro manipulaci s chemickými látkami a  splňuje platné enviromentální požadavky dle předpisů EU.

V porovnání se srovnatelnými prostředky je DesCaleer cenově bezkonkurenčně nejvýhodnější. Oproti aplikacím s běžnou kyselinou chlorovodíkovou ve výsledku šetříme externí náklady za nakládání s nebezpečnou látkou při dopravě, manipulaci, následnou likvidaci a v neposlední řadě šetříme investice za poškozené a zničené díly a zařízení po čištění tímto zatím standartním postupem.

DesCaleer má nejvyšší účinnost čištění je při teplotě 50°C

Není vhodné pro pozinkované rozvody a části.

Standardní věta o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Obal a nepoužitý přípravek uložit do označených nádob pro sběr nebezpečného odpadu.

Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Skladování: Neskladujte na přímém slunci, světle, dešti a vlhku. Neskladujte v blízkosti ohně nebo zdroje vysokých teplot. Skladujte v uzavřených obalech v suchých a dobře větraných skladech. Neskladujte v blízkosti kyselin, peroxidů a všech hořlavých látek, organických nebo snadno oxidovatelných materiálů. Dodržujte mimo dosah dětí a nepoučených osob. Není určeno k jídlu.

Společnost SURFACE SOLUTIONS s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za nesprávné použití. Vhodnost použití je nutné si ověřit u výrobce změkčovacího zařízení.

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte k recyklaci

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 10 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.