Vážení zákazníci, z důvodu dovolené je poradenství do 1.6. mimo provoz, všechny dotazy směřujte na číslo +420604705213, děkujeme.

Chlórové tablety mini 20g , 1kg

Kód: 2086
Novinka Tip
Značka: Chemoform
505,78 Kč / ks 418 Kč bez DPH
Skladem (10 ks)

Chlórové tablety mini rychlorozpustné

  • Velikost tablety 20g
  • Určeno pro domácí malé bazény a vířivky
  • Obsahuje stabilizátor chlóru
  • Obsahuje vločkovač
  • Obsahuje látky proti tvorbě řas
  • Balení 1Kg

Detailní informace

Detailní popis produktu

Chlórové tablety mini rychlorozpustné

Návod k použití:
Ideální hodnota pH: 7,0 - 7,4. Ideální hodnota chlóru: 0,6 - 1,0. V závislosti na velikosti bazénu dávkujeme cca 3 - 4 tablety na 10 m³ vody v
bazénu. K trvalému chlorování každých 6 - 8 dní 1 tabletu na 10 m³ vody. Je nutné pravidelně kontrolovat hodnotu pH a chlóru. Tablety vkládejte vždy jen do
skimmeru nebo plovákového dávkovače, nikdy přímo do bazénové vody. Nebezpečí vybělených skvrn. Upozornění: Mísením s jinými chlorovými prostředky
můžou vzniknout vznětlivé reakce, nebezpečí výbuchu.

Charakter přípravku: pevná látka, tablety. Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech a vířivkách.

První pomoc: Symptomy otravy mohou nastat po několika hodinách, proto vyhledejte lékařskou pomoc do 48 hodin po nehodě.

Při styku s kůží: Obecně není tento produkt pro pokožku dráždivý.

Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 2. Zabraňte průniku do podzemních, povrchových vod a kanalizace. Ohrožení pitné vody je možné již při malém průniku do podzemních vod. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy.

Skladování a přeprava: 
Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, uchovávejte v uzavřených oiginálních obalech, chraňte před přímým slunečním zářením při skladování a přepravě. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.
Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Používejte biocidy bezpečným způsobem.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie
Záruka: 1 rok
Hmotnost: 1.1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.